Produkt byl přidán do košíku
 +420 602 733 816

REKLAMAČNÍ ŘÁD

PLATNÝ PRO PROVOZOVNU:

Smila Osovského 40/10, 674 01 Třebíč

Provozovatelem je:

VARET TRADE s.r.o.
IČ 01840053

Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2

Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamačních vad spotřebního zboží.
Byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb.,
O ochraně spotřebitele v platném znění.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“) musí být
vždy uplatněná v souladu s tímto reklamačním řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi
prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem –
vyvěšením na viditelném místě na provozovně. V případě, že kupující zjistí, že zakoupené zboží není při převzetí ve shodě
s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci.
Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zakoupeného zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:
➞ změna vlastností zakoupeného zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného
zásahu či mechanického poškození,
➞ změna vlastností zakoupeného zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení,
➞ reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena,
➞ jde-li o zakoupené zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zakoupené zboží při převzetí kupujícím,
➞ zakoupené zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující by měl reklamaci uplatnit v místě, ve kterém zakoupené zboží nakoupil. Kupující má však právo uplatnit reklamaci
v kterékoliv jiné provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného
zboží, popřípadě v místě podnikání nebo sídle prodávajícího. Kupující by měl uplatit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned
po zjištění vady. V případě, že kupující bude zakoupené zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození,
nebude reklamace uznána. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace
v prodejně po celou provozní dobu. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit
místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného textilního zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem,
záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující odpovídá za to, že reklamované zboží je předáno k vyřízení
reklamace ve stavu odpovídajícímu obecným zásadám hygieny. V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout vyřízení
reklamace. Je však třeba dbát na to, aby se údržbou (např. praním) znečištěného reklamovaného zboží nezměnil charakter
reklamované vady.

ZÁRUČNÍ DOBA

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců pro spotřebitele a 12 měsíců pro kupujícího, který není spotřebitelem
(podnikatel). Začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční
době. Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do záruční
doby nezapočítává. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součásti, začne běžet záruční doba znovu od převzetí zboží. Jestliže
prodávající zboží vymění za bezvadné, neběží nová záruka, ale platí původní datum nákupu.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke
svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání, vydržet.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do
této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve
kterém uvede, čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace. Reklamace
včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud
se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu,
kterou nelze odstranit. Prodávající je oprávněn rozhodnout reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení
oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení opravy. Kupující
nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné
provedení opravy. Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedenému na potvrzení o vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si
kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupujícím alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má
prodávající právo zboží zlikvidovat.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně
a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou
zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud kupující rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží se považuje za rozpor exitující již při jejím
převzetí, pokud to neodporuje povaze spotřebního zboží nebo pokud se neprokáže opak.

ODSTRANITELNÉ VADY

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita spotřebního zboží a oprava může být řádně provedena ve stanovené
lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě
vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě,
není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny
zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že se u zakoupeného zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích
nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zakoupeného zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná
práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou.

NEODSTRANITELNÉ VADY

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zakoupeného zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém
případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však
nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny spotřebního zboží.

ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu,
je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše
uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany
právo obrátit se na příslušný soud.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01/11/2014

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


O NÁS

Vážené dámy a milé zákaznice,

Naši první prodejnu jsme otevřeli 4.11.2014 v Třebíči. V krátkem čase si naše prodejna získala stálou klientelu a s rostoucím zájmem zákazníku jsme rozšířili nabídku luxusní dámské módy o nové, vysoce módní a neokoukané značky z dovozu v té nejvyšší kvalitě. Všem kteří se rádi pěkně a kvalitně oblékají nebo přímo vyhledávají značkové oblečení nabízíme sortiment klasického dámského oblečení, módu pro volný čas, vysoce módní a trendy značkové oblečení.

Dosavadní období naší činnosti ukázalo že o kvalitní módní zboží je stále velký zájem. Spokojenost našich zákazníků je vždy na prvním místě a jejich věrnosti si velmi ceníme.

FACEBOOK

ADRESA PRODEJNY

Naši prodejnu najdete na adrese:

Komenského nám. 135/3 (přízemí OD MÁJ)

Třebíč 674 01

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po - Pá: 9:00 - 17:00

So: 9:00 - 11:30

KONTAKTUJTE NÁS

Pro Vaše případné dotazy nás zastihnete na níže uvedených kontaktech